Brandumo vertinimas

Tėvams, globėjams, pageidaujantiems, kad jų vaikas (globotinis) pradėtų lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai, arba pradėtų lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai, turi būti atliktas vaiko brandos įvertinimas.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko, gyvenančio Vilniaus rajone, brandumą, turi iki kovo 31 d. užsiregistruoti Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos svetainėje: http://www.ppt.vrsa.lt/brandumovertinimas

Sėkmingai užsiregistravus, elektroniniu paštu tėvams bus išsiųstas pranešimas apie registraciją, tiksli vertinimo data bus derinama telefonu balandžio-gegužės mėnesiais.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykstant į įvertinimą privalės pateikti šiuos dokumentus:

 • tėvų prašymą (originalą) (3 priedas – spausti čia);
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (1 priedas – spausti čia), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir ugdymo įstaigos vadovo parašais (originalą);
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir mokyklos vadovo parašais (originalą);
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo/ priešmokyklinio ugdymo pedagogo užpildytą vaiko galių ir sunkumų klausimyną su ugdančio mokytojo parašu (originalą).

Atkreipiame dėmesį, kad:

 1. Registracija vaiko brandumo įvertinimui vyks iki kovo 31 d.
 2. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 3. Vaiką įvertinimui į tarnybą gali atvesti tik tėvai (globėjai). Vaikas į tarnybą turi atvykti sveikas, pailsėjęs.
 4. Įvertinimo metu vaikui turi būti ne mažiau kaip 4 metai ir 9 mėnesiai.
 5. Įvertinimo metu kabinete vaikas individualiai su psichologų atliks įvairias užduotis (tėvai jo lauks koridoriuje).
 6. Įvertinimas trunka apie 1 valandą.
 7. Vaiko įvertinimas neatliekamas, jeigu įvertinimo dieną jis nesveikuoja, arba labai sunkiai atsiskiria nuo tėvų.
 8. Iškilus neaiškumams, vaiko brandą papildomai įvertina tarnybos logopedas ir/ar specialusis pedagogas.
 9. Po vaiko įvertinimo, kitos konsultacijos metu, psichologas pristato tėvams vaiko įvertinimo rezultatus ir teikia išvadą- rekomendaciją.
 10. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas rekomenduojamas tik tuomet, kai vaikas tiek savo pažintine, tiek socialine, tiek emocine branda lenkia bendraamžius (penkiametis vaikas yra brandus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, šešiametis vaikas yra brandus ugdytis pagal pradinio ugdymo programą).
 11. Vaiko brandumo įvertinimas tais pačiais metais nekartojamas.
 12. Vaikams, kuriems 2016 m. įvertinus brandumą buvo rekomenduotas priešmokyklinis ugdymas, prieš pradedant lankyti pirmą klasę (2017 m.)  brandumo įvertinimo kartoti nereikia.

 

Brandumo įvertinimo rodikliai.

Klausimai apie vaiko brandumo mokyklai (priešmokykliniam ugdymui) vertinimą.

Brandumo įvertinimą reglamentuojantys dokumentai.